TƯ VẤN GIẢI ĐÁP CÁ NHÂN

    Đơn xin cấp giấy phép lao động.

    Báo cáo chỗ làm việc – Stellenbeschreibung.

    Mẫu thẻ lưu trú ở Tiệp.